خیال در همه عالم برفت و بازآمد که از حضور تو خوشتر نیافت جایی را
 

 


+   چهارشنبه 27 اسفند 1393 00:39 مـــــــــیم . ر. الــــــــــــــفـــــ