خیال در همه عالم برفت و بازآمد که از حضور تو خوشتر نیافت جایی را
 

 


آمدن بهار، روزگار زایش و تازگی بر شما گرامی یارانِ همیشه، خجسته باد

امید که به همراه این هوده ی نیک طبیعت،اندیشه هایمان بارور گردد و

در این چرخش همیشگی روزگاران،گامی به سوی بهتر زیستن برداریم 

                 

                                                                 ایدون باد 

                                             

                                                             محمّدرضا الف  


 

+   چهارشنبه 28 اسفند 1392 11:21 مـــــــــیم . ر. الــــــــــــــفـــــ  |  نظرات (48)